Epleskogen Barnehage

Epleskogen barnehage er en privat foreldredrevet barnehage som startet sin virksomhet 2. September 1998. Vi er et samvirkeforetak der overskuddet går tilbake til barnehagen. Overskudd brukes på vedlikehold og oppgradering av lokaler og lekeareal. Se også vår facebook side: link ligger nederst på denne siden

 

VÅR ORGANISASJON

 

ÅRSMØTET

Årsmøtet er barnehagens overordnede organ i alle anliggender.

Alle andelshavere har både møte, tale og stemmerett på årsmøtet.

Regler for avviklingen av årsmøtet følger av barnehagens vedtekter.

Årsmøtet er også barnehagens foreldreråd.

 

EIERSTYRET

Barnehagen ledes av et styre på 5 medlemmer og ett varamedlem.

Styret velges av årsmøtet. Styreleder velges av årsmøtet blant de valgte styremedlemmene.

SU-leder er oppnevnt som fast vara til styret med møte og talerett.

Styret har ansvaret for at barnehagens virksomhet er iht. lov og forskrift og i tråd med barnehagens vedtekter og vedtatte planer.

 

SAMARBEIDSUTVALGET

SU består av 6 personer: 2 andelshavere, 2 styremedlemmer og 2 representanter fra personalet.

SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ mellom foreldre og ansatte i barnehagen.

 

DAGLIG LEDER

Daglig leder har fire hovedoppgaver:

- Lede den pedagogiske virksomheten.

- Utøve personalansvar.

- Utføre administrative oppgaver

- Samhandle med den kommunale barnehagemyndigheten.

Det er et tett og nært samarbeid mellom eierstyret og barnehagens daglige leder.

Daglig leder deltar på årsmøtet, eierstyremøter og SU møter.

 

AVDELINGENE

Barna er fordelt på 3 ulike avdelinger som ledes av en pedagogisk leder.

Pedagogisk leder har et helhetlig ansvar for planlegging og vurdering, daglig omsorg for det enkelte barnet, for utviklingen av det sosiale miljøet og lærings- og danningsmiljøet i barnegruppen og for samarbeidet med barnas foreldre og et veiledningsansvar overfor det øvrige personalet.

En ekstra pedagogisk leder har ansvar for: aldersinndelte grupper, språkgrupper, fungerer som prosjektleder, veiledning av assistenter, oppfølging av barn som trenger ekstra støtte og er stedfortreder for daglig leder.

Daglig leder og avdelingslederne utgjør barnehagens ledergruppe som har et særskilt ansvar for barnehagens pedagogiske tilbud.

Humla:

Avdeling for barn mellom 1 til 2,5 år.

Avdelingen består av 12 barn og 4 voksne.

 

Marihøna:

Avdeling for barn fra 2,5 til 4 år.

Avdelingen består av 17 barn og 4 voksne.

Barkebilla:

Avdeling for barn fra 4 til 6 år.

Avdelingen består av 21 barn og 4 voksne.

 

Vaktmester: 20 % stilling.