Visjon og verdier

EPLESKOGEN BARNEHAGE SA Vår visjon i Epleskogen barnehage er: «Sammen gir vi barna en verdifull hverdag.» Vi ønsker å nå denne visjonen gjennom verdiene: Trygghet – lek - læring

Vår visjon i Epleskogen barnehage er:
«Sammen gir vi barna en verdifull hverdag.»
Vi ønsker å nå denne visjonen gjennom verdiene:


Trygghet – lek - læring


Epleskogen barnehage ønsker å sette enkeltbarnet i fokus.


Sammen:

Et godt samarbeid er grunnlaget for å gi barna en verdifull hverdag.
- Barnehagen med lovverket, rammeplan, FNs barnekonvensjon, statlige og kommunale føringer og  de ulike hjelpeinstansene.
- Foreldre
- Personalet
- Barnas egne behov og medvirkning.


En verdifull hverdag i barnehagen ønsker vi skal inneholde:
- Trygghet – lek – læring for barnet.


Trygghet:
- Vi ønsker at barn, foreldre og personale skal kjenne seg ivaretatt og respektert.
- Vi ønsker å være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Samtidig ønsker vi å motarbeide alle former for diskriminering og mobbing.
- Vi ønsker å gi barna omsorg og en forutsigbar og stabil hverdag - Vi ønsker et godt samarbeid med foreldrene.

Lek:
- Barna skal få stimulere sin fantasi og kreativitet gjennom et bredt spekter av ulike aktiviteter.
- Barna skal få mulighet til aktiviteter og leker som utfordrer det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret
- Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.
- Barna skal oppleve utfordringer, mestring og ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger
- Personalet skal ha kunnskap om lek og bruke leken som et bevisst læringsinstrument.


Læring:
- Barna skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.
- Barnehagen skal være støttende og veiledende for familiene
- Personalet i barnehagen skal være faglig oppdaterte
- Barnehagen skal så langt det er mulig, følge med i den digitale utviklingen
- Vi skal gi barna et allsidig læringsmiljø som gir rom for hvert enkelt barns optimale utvikling og forberede barna på en overgang til skolen.